Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Datum objave: 15.11.2018 08:10 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e 

J A V N I   P O Z I V

za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

 

na način da sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanom (neposrednom predajom na arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br. 46, Podgorica) ili elektronskom obliku - Milošu Jankoviću, načelniku Direkcije za lovstvo u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju na e-mail: milos.jankovic@mpr.gov.me.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

Primjedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju na obrascu 4 koji se nalazi u prilogu.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

 

 

Prilog: Nacrt zakona o izmjenama i dopuna zakona o divljači i lovstvu.

            Obrazac

            Javni poziv za sprovođenje jav.rasp.o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

            RIA obrazac - ZODL